Statut

Fundacji ZaNim

z siedzibą w Otwocku

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

Fundacja pod nazwą  Fundacja ZaNim, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: osobę fizyczną – ALFREDA DUDKA, zamieszkałego przy ul. Krakowskiej 58, 32-860 Czchów, legitymującego się dowodem osobistym nr ATA248045, PESEL 70113001296,  imiona rodziców: Maria i Jan, zwanego dalej „Fundatorem”.

 

§2

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Otwock (województwo mazowieckie).

§3

 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja 
może prowadzić działalność także poza granicami Polski.

§4

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§6

 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową.

2. Fundacja prowadzi działania społeczne mając na względzie niesienie pomocy potrzebującym.

3. Cele Fundacji mieszczą się w sferze działań publicznych, obejmując:

 1. pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji;
 2. działalność charytatywną;
 3. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 6. promocję i organizację wolontariatu;
 7. wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym;
 8. rozwijanie aktywizacji zawodowej i życiowej;
 9. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 10. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych;
 11. prowadzenie działalności w zakresie materialnego i niematerialnego  wspierania działań społecznie użytecznych;
 12. propagowanie postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;
 13. wspieranie idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji jako metody rozwiązywania sporów;
 14. niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie.

 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

5. Fundacja może:

 1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
 2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;
 3. ustanawiać medale honorowe i odznaki, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, oraz dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się dorealizacji celów Fundacji.

 

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

7. Fundacja jest apolityczna.

§7

 

Fundacja nie ma prawa:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi;
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

§8

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

§9

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour