Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
1.      Administratorem nadesłanych danych osobowych jest Fundacja zaNim z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 51/5, 05-400 Otwock, biuro ul.
Rynek Główny 9, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz rejestru fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000436647, NIP 5322044655, REGON
146346366.
2.     Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach statutowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego.
3.     Prawo do sprzeciwu.
W każdej chwili przysługuje danej osobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, przetwarzanych w celu i na podstawie
wskazanych powyżej. Fundacja przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Fundacja będzie w stanie wykazać, że istnieją
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub dane będą niezbędne Fundacji
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.     Fundacja będzie przechowywać dane przez okres niezbędny przewidziany prawem, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia
roszczenia lub cofnięcia zgody jeżeli była taka wymagana.
5.     Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
6.     Zgodnie z RODO, danej osobie przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte korzystanie z celów Fundacji,
  • Fundacja informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane,
  • w każdej chwili osobie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej
  • kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej
  • wycofaniem.
Scroll to Top